انواع حساب ها

پرو – استانداردECN-Pro NDDECN-FixSpread NDDپرایم سنت – فیکسسنت – پروR Trade
پلتفرم های معاملاتیMT4-MT5-Ctrade-WebTrader-Ios-AndroidMT4 – MT5 – Ctrade  – WebTrader – Ios -AndroidMT4 – WebTrader -Ios – AndroidMT4-WebTrader-Ios-AndroidMT4 – WebTrader – Ios -AndroidMT4 – MT5 – Ctrade – WebTrader -Ios – Android
افتتاح حساب
ارز هاUSD, EUR, CNY, BTC, ETH, GOLDUSD, EUR, CNY, BTC, ETH, GOLDUSD, EUR, CNY, BTC, ETH, GOLDUSD, EUR, CNY, BTC, ETH, GOLDUSD, EUR, CNY,  GOLDUSD, EUR, CNY, BTC, ETH, GOLDUSD, EUR
حداقل موجودی۱۰ دلار۱۰ دلار۱۰ دلار۵۰۰۰ دلار۱۰ دلار۱۰ دلار۱۰۰ دلار
کمیسیون برای حجم معامله ۱ میلیون دلار آمریکاندارد۲۰ دلارندارد۱۵ دلارنداردندارد۱.۵ دلار
اسپردشناور از ۱.۳ پوینتشناور از ۰ پوینتثابت از ۱.۶ پوینتشناور از ۰ پوینتثابت از ۲ پوینتشناور از ۱.۳ پوینتاز ۰.۰۱ دلار
حداکثر لورج۱:۲۰۰۰۱:۳۰۰۱:۳۰۰۱:۱۰۰۱:۲۰۰۰۱:۲۰۰۰تا ۱:۲۰۰
حداقل لات۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۱۰.۱۰.۱۱ استاک
حداکثر لات۱۰۰۵۰۵۰۵۰۱۰۰۱۰۰۲۰۰۰ استاک
حداکثر تعداد معاملات فعالبدون محدودیتبدون محدودیتبدون محدودیتبدون محدودیت۲۰۰۲۰۰بدون محدودیت
حداقل حجم تصاعدی۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۱۰.۰۱
Stop out۲۰%۴۰%۴۰%۱۰۰%۱۰%۱۰%۲۰%
خدمات ریبیتتا ۱۵% درصد درآمد شرکتتا ۱۵% درصد کمیسیونتا ۱۵% درصد درآمد شرکتتا ۱۵% درصد کمیسیونتا ۱.۵% درصد درآمد شرکتتا ۱.۵% درصد درآمد شرکت
افتتاح حساب